Hàm FIND Trong Excel Và Google Sheets

Hàm FIND trong Excel trả về vị trí (dưới dạng số) của một chuỗi văn bản bên trong chuỗi văn bản khác. Khi không tìm thấy văn bản, FIND trả về lỗi #VALUE. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm FIND trong…

Hàm DOLLAR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm DOLLAR trong Excel chuyển đổi một số thành văn bản áp dụng định dạng tiền tệ Dollar. Hàm TEXT có thể làm điều tương tự và linh hoạt hơn nhiều. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm  trong Excel. Chúng ta…

Hàm CONCATENATE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CONCATENATE trong Excel nối tối đa 30 mục văn bản với nhau và trả về kết quả dưới dạng văn bản. Hàm CONCAT là phiên bản thay thế của hàm CONCATENATE trong các phiên bản Excel mới hơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng…

Hàm CONCAT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CONCAT trong Excel nối các giá trị được cung cấp dưới dạng tham chiếu hoặc hằng số. Không giống như hàm CONCATENATE (hàm CONCAT thay thế), hàm CONCAT cho phép bạn cung cấp một loạt các ô để tham gia, ngoài các tham chiếu ô riêng lẻ.…

Hàm CODE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CODE trong Excel trả về mã số cho một ký tự nhất định. Ví dụ, CODE ("a") trả về mã 97. Hàm CODE có thể được sử dụng để tìm ra các mã số được cung cấp cho hàm CHAR. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm…

Hàm CLEAN Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CLEAN trong Excel nhận một chuỗi văn bản và trả về văn bản đã được "làm sạch" các dấu ngắt dòng và các ký tự không thể in khác. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm CLEAN trong Excel. Chúng ta cùng bắt…

Hàm CHAR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CHAR trong Excel trả về một ký tự khi được cung cấp mã ký tự hợp lệ. CHAR có thể được sử dụng để chỉ định các ký tự khó nhập vào công thức. Ví dụ: CHAR (10) trả về ngắt dòng trên Windows và CHAR (13) trả về ngắt dòng trên Mac. Mình sẽ…

Hàm TRANSPOSE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm TRANSPOSE trong Excel "lật" hướng của một phạm vi hoặc mảng nhất định: TRANSPOSE lật một phạm vi dọc thành một phạm vi ngang và lật một phạm vi ngang thành một phạm vi dọc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng…

Hàm ROWS trong Excel Và Google Sheets

Hàm ROWS trong Excel trả về số hàng trong một tham chiếu nhất định. Ví dụ: ROWS(A1: A3) trả về 3, vì phạm vi A1: A3 chứa 3 hàng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm ROWS trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu…

Hàm ROW Trong Excel Và Google Sheets

Hàm ROW trong Excel trả về số hàng cho một tham chiếu. Ví dụ: ROW(C5) trả về 5, vì C5 là hàng thứ năm trong bảng tính. Khi không có tham chiếu nào được cung cấp, ROW trả về số hàng của ô chứa công thức. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các…