Hàm MID Trong Excel Và Google Sheets

Hàm MID trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ giữa chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ, = MID ("apple", 2,3) trả về "ppl". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm MID trong Excel. Chúng ta cùng bắt…

Hàm LOWER Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LOWER trong Excel trả về phiên bản viết thường của một chuỗi văn bản nhất định. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm LOWER trong Excel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi!…

Hàm LEN Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LEN trong Excel trả về độ dài của một chuỗi văn bản nhất định dưới dạng số ký tự. LEN cũng sẽ đếm các ký tự bằng số, nhưng các số được định dạng thêm sẽ không được tính. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của…

Hàm LEFT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm LEFT trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ phía bên trái của chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ: LEFT ("apple", 3) trả về "app". Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm LEFT trong Excel. Chúng ta…

Hàm FIXED Trong Excel Và Google Sheets

Hàm FIXED trong Excel chuyển đổi một số thành văn bản với số ở phần thập phân cố định, làm tròn khi cần thiết. Hàm FIXED có thể hữu ích khi bạn muốn nối một số được định dạng với văn bản khác. Lưu ý: hàm TEXT linh hoạt hơn và có thể áp dụng…

Hàm FIND Trong Excel Và Google Sheets

Hàm FIND trong Excel trả về vị trí (dưới dạng số) của một chuỗi văn bản bên trong chuỗi văn bản khác. Khi không tìm thấy văn bản, FIND trả về lỗi #VALUE. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm FIND trong…

Hàm DOLLAR Trong Excel Và Google Sheets

Hàm DOLLAR trong Excel chuyển đổi một số thành văn bản áp dụng định dạng tiền tệ Dollar. Hàm TEXT có thể làm điều tương tự và linh hoạt hơn nhiều. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm  trong Excel. Chúng ta…

Hàm CONCATENATE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CONCATENATE trong Excel nối tối đa 30 mục văn bản với nhau và trả về kết quả dưới dạng văn bản. Hàm CONCAT là phiên bản thay thế của hàm CONCATENATE trong các phiên bản Excel mới hơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng…

Hàm CONCAT Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CONCAT trong Excel nối các giá trị được cung cấp dưới dạng tham chiếu hoặc hằng số. Không giống như hàm CONCATENATE (hàm CONCAT thay thế), hàm CONCAT cho phép bạn cung cấp một loạt các ô để tham gia, ngoài các tham chiếu ô riêng lẻ.…

Hàm CODE Trong Excel Và Google Sheets

Hàm CODE trong Excel trả về mã số cho một ký tự nhất định. Ví dụ, CODE ("a") trả về mã 97. Hàm CODE có thể được sử dụng để tìm ra các mã số được cung cấp cho hàm CHAR. Mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm…